Integritetspolicy/GDPR

Vi på Husby Säteri behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, e-postadress, telefonnummer och adress. Syftet med en sådan behandling är att kunna kontakta dig angående din bokning eller bokningsförfrågan hos oss.

Dina uppgifter samlas in när du använder något av formulären på hemsidan eller via vårt bokningssystem. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas till dess att ni har haft er vistelse hos oss eller max ett år efter din senaste kontakt med oss.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är:

Fredrik Wastesson
Tel: 072-357 78 40 / 0121-347 00
E-post: info@husbysateri.se

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@husbysateri.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.